Official Website of the Republic of Belarus
Official Website of the Republic of Belarus

A forest lake, Belovezhskaya Pushcha

4
A forest lake, Belovezhskaya Pushcha