Official Website of the Republic of Belarus
Official Website of the Republic of Belarus

Rostislav Jankowski and Gennady Davydko

5
Rostislav Jankowski and Gennady Davydko
Listapad Honorary Chairman Rostislav Jankowski delegates his authority to Gennady Davydko.